Usługi

Usługi

Biuro rachunkowe MAGNUS posiada szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy.

W zakres naszych kompetencji wchodzą :

Usługi księgowe i rachunkowe:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polska Ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie i rozliczanie ryczałtu
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i składanie niezbędnych deklaracji miesięcznych np. VAT, PIT, CIT
 • Sporządzanie i składanie informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE
 • Rozliczenia ZUS
 • Sporządzanie i dostarczanie do US pism, korekt …..
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową)
 • Opracowanie oraz wdrożenie zasad polityki rachunkowości razem z zakładowym planem kont zgodnie z Ustawą o rachunkowości
 • Rozliczenie roczne właściciela firmy
 • Reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS
 • Zmiany danych w US i ZUS
 • Kontrola nad zaległościami
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Dostarczanie na bieżąco informacji o wielkości podatków i składek do zapłaty
 • Prowadzenie spraw przed US, UKS, ZUS w imieniu podatnika – w przypadku upoważnienia
 • Analizy, zestawienia ekonomiczne i finansowe
 • Sporządzanie okresowych raportów zarządczych wg potrzeb Klienta
 • Konsultacje, porady księgowe w siedzibie Biura Rachunkowego i u Klienta
 • Usługi księgowe możemy wykonywać również w siedzibie firmy Klienta

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie otrzymanych danych
 • Obliczanie obciążeń (ZUS, PIT) związanych z wynagrodzeniami
 • Naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • Nadzór nad dokumentacja kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowo zatrudnionych
 • Nadzór nad ewidencją urlopową
 • Nadzór nad ważnością szkoleń BHP oraz pomoc w organizacji niezbędnych szkoleń
 • Prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz przygotowanie skierowań na badania wstępne i okresowe
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników PIT-11, PIT-8, PIT-40
 • Zgłaszanie pracowników do ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
 • Projektowanie regulaminów
 • Przygotowywanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich)

Sporządzanie zeznań rocznych:

 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38
 • sporządzanie rozliczeń dochodów uzyskiwanych z najmu oraz rozliczanych na zasadach ryczałtu
 • rozliczanie dochodów z papierów wartościowych
 • rozliczanie dochodów ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych
 • rozliczanie dochodów zagranicznych
 • rozliczanie dochodów uzyskiwanych przez małoletnie dzieci

Rejestracja działalności:

Załatwiamy wszystkie sprawy związane z otwarciem działalności dla:

 • osób fizycznych
 • spółek cywilnych
 • spółek osobowych
 • spółek partnerskich
 • spółek handlowych
 • i inne